منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
املا و روش صحيح نوشتن املا در مکاتبات اداری

املا و روش صحيح نوشتن املا در مکاتبات اداری

آموزش حرفه ایی طراحی پرایمر

آموزش حرفه ایی طراحی پرایمر

ژورنال کامل گیاهان زینتی1

ژورنال کامل گیاهان زینتی1

نظریه روان درمانی فرانکل

نظریه روان درمانی فرانکل

fastcopy

fastcopy

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

طرحي فراتر از غرب

طرحي فراتر از غرب

گروه محصول -> فني و مهندسي

مقاله مواد و مصالح ساختمانيقیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 5     کد محصول :3700Abstract: ȳ¥þ س}‘³ }´ ¼³ß ö Ô³ˆ intenational competition of ideas (Design Beyond East and West) The5th DBEW moc.epmocmessnah.www ®è|² )2 òÙ³($ š~üμû òݳû …ú î†ëÖ 0001 ®è|² )21 òÙ³(. Ô~ê‡ ¸ú ®¸’ú …ú …³ò¯ä~õ }ÐÉ~– îþ|¼÷®. üâ š~üμû …μ²ç …ú î†ëÖ 000.02 ®è|² )1 òÙ³($ š~üμû Èé| …ú î†ëÖ 000.5 ®² à¯}ñ ¼~©ú îþ|…~¼ó¯( î÷²® ÜÅ~ö” ܳ}² îþ|äý³®. ø³ ¸~êú 51 š~üμû ®² î›ï÷Ó …ú î†ëÖ 000.24 ®è|² {î³üá~ ®² …Á÷²” {´}® îþ|‘÷}òó¯ ®² ø³ üâ }´ ¸ú ¼~©ú Ø÷ß ¼³à“ òï~üó¯ êýáô ‘ï~îþ|‰³ö¶û|ø~ …ú À÷²” üá›~ )Ø~²× }´ }üóáú 3| .ò³ñ|}Øμ}² à~îŠý÷‘³ÿ )…³}ÿ ‘Ý÷ü“ …ýó~üþ$ Ü÷}ÿ š¹ï~òþ$ ܯ ö ö´õ …¢ú øï¢óýô …³ò~îú|}ÿ àú ¼³à“ àóó¯ä~õ 2| .î†ëï~õ )…³}ÿ ØÅ~ÿ }êá’³öòýáþ à÷®ã( 1| .îÑï~²ÿ ö îÑï~²ÿ ®}©ëþ )…³}¸~» üâ ȳ¨ {‰~²‘ï~òþ ¼~îì ØÅ~ÿ ò÷{ö²}òú ®}©ëþ …³}ÿ à÷®ã( ò’ý›ú }²‘†~Ë îý~õ ö}ê¯üô ö س´ò¯}õ ö ò¦÷û }²‘†~Ë à÷®ã …~ î¦ýÊ }ȳ}Û ö }¼ý~– ØÅ~ ö ²ö¨ îþ|…~ü¯ }´ ò÷ ‘Õýý³ü~…¯. }¸“. òýμ …~ …~è| ²Ø’ô ¸É§ ´ò¯äþ ®¸’ý~…þ à÷®ã …ú ‘›ùýμ}” ö î¦Á÷è|” ëÚ ²ö´ …ú ²ö´ ‘Õýý³ îþ|àó¯. ®² }î³ö´û ‘ó÷Ó ²¸~òú|ø~üþ î`ì }üó’³ò“ ö à~ò~í|ø~ÿ î’Ù~ö” ‘ë÷üμü÷òþ }îá~õ }ò’ª~ˆ …ý½’³ÿ …³}ÿ à÷®à~õ }ü›~® à³®û 3->î¦ýÊ ®}©ëþ š¯ü¯ÿ …³}ÿ à÷®à~õ<. 2->ØÅ~ÿ }Èé|Ð~‘þ à÷®ã< ØÅ~üþ ®²öõ|òå³$ ‘ÑïÞ …³}òåýμ ö }Èé|Ð~‘þ. ¸³ä³îþ. 1->ØÅ~ÿ îô$ šù~õ îô< ØÅ~üþ …³}ÿ ²öü~‰³®}´ÿ$ à½Ú ø÷ü“ ö ‘Ù³ü§$ òýμ îá~òþ …³}ÿ îÉ~êÑú$ }¸’³}¥“ ö }à`³ ©~ò÷}®û|ø~ ‘â س´ò¯ÿ ö ‰¯² ö î~®² ø³ ®ö ¼~Ôì ø¹’ó¯. }üô ®ö²û }´ î¹~…Ýú …~ }üô ¸ú šïëú àëý¯ÿ …³äμ}² ¼¯: î¹~…Ýú ®² ¸~í 5002 óþ …³ üâ ȳ¨ ò÷{ö²}òú …³}ÿ ØÅ~ÿ à÷®ã îþ|…~¼¯. }üô ®² ¼³}üÉþ }¸“ àú ®² ®òý~ÿ }î³ö´ }üô î¹~…Ýú …ú ®ò†~í ²}øá~²ø~üþ …³}ÿ ´ò¯äþ }î³ö´ ö ¡~ê½þ }¸“ …ú ¸÷ÿ ÀóÑ’þ ¼¯õ à½÷²ø~ÿ {¸ý~üþ$ î÷Ä÷Ó î¹~…Ýú …ýô|}êïëëþ WEBD )ȳ}¥þ س}‘³ }´ ¼³ß ö Ô³ˆ( }´ ¸~í 1002 ø³ ¸~í ®² à½÷² à³û šó÷…þ …³äμ}² îþ|¼÷®. ‘÷Äý§ î¹~
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

حجم:727KB | بازدید :3

Abstract: ȳ¥þ س}‘³ }´ ¼³ß ö Ô³ˆ intenational competition of ideas (Design Beyond East and West) The5th DBEW moc.epmocmessnah.www ®è|² )2 òÙ³($ š~üμû òݳû …ú î†ëÖ 0001 ®è|² )21 òÙ³(. Ô~ê‡ ¸ú ®¸’ú …ú …³ò¯ä~õ }ÐÉ~– îþ|¼÷®. üâ š~üμû …μ²ç …ú î†ëÖ 000.02 ®è|² )1 òÙ³($ š~üμû Èé| …ú î†ëÖ 000.5 ®² à¯}ñ ¼~©ú îþ|…~¼ó¯( î÷²® ÜÅ~ö” ܳ}² îþ|äý³®. ø³ ¸~êú...

fastcopy

fastcopy

fastcopy

حجم:645KB | بازدید :3

...

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

مقاله مواد و مصالح ساختماني

حجم:11KB | بازدید :2

با گسترش ارتباطات و پديده ي جهاني شدن، نياز ارتباط در كشورمان نيز احساس مي گردد. اين ارتباطات تابع قوانيني...